Simplex Responsive Template

Organizacje

W naszej szkole działają różne organizacje. Uczymy się gospodarności, samorządności oraz pomagamy innym.

Szkolny Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to najliczniejsza organizacja zrzeszająca uczniów. Bierze ona aktywny udział w życiu szkoły. Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczamy kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły. Samorząd organizuje pocztę walentynkową – uczniowie mogą przekazać listy i upominki swoim sympatiom w Dniu Zakochanych. Włączamy się też do organizacji zabawy choinkowej (dekoracja sali oraz konkursy z nagrodami). Dzięki pomysłowości SzSU uczniowie wesoło i kolorowo bawią się w Pierwszym Dniu Wiosny. Samorząd Uczniowski corocznie bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Od października w szkole sprzedawane są kalendarzyki w ramach akcji „Pomóż i Ty - Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych” – zbieramy fundusze na pomoc podopiecznym fundacji. W listopadzie i grudniu włączamy się do zbiórki pieniędzy na „Górę Grosza”, pomagając rodzinnym domom dziecka. Co roku uczniowie naszej szkoły wspierają również, jako wolontariusze, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Skład Zarządu SzSU w roku szkolnym 2022/2023:

Opiekunkami Szkolnego Samorządu Uczniowskiego są: p. Anna Lejczyk, p. Ewa Sokół, p. p. Tatiana Kaznadziej i p. Anna Różyk.

Szkolna Kasa Oszczędności


Do SKO należą uczniowie klas I – VIII.
Działalność SKO pozwala na:
SKO współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim (Oddział w Czemiernikach). Uczsetniczy w programie TalentowiSKO – Talenty dodajemy, którego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie przedsiębiorczości i zaradności życiowej. Członkowie SKO biorą udział w wielu akcjach, konkursach i zbiórkach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. SKO-wicze wykazują się swoimi talentami i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i klasy.
Opiekunami SKO są: p. Agnieszka Kurowska i p. Magdalena Skubiszewska- Kułak.

Wolontariat i Szkolne Koło CARITAS


Wolontariat to świadomie podejmowana, dobrowolna, a jednocześnie bezpłatna działalność na rzecz drugiego człowieka. Służy ona dobru ogólnemu, ale przede wszystkim kształtuje właściwe postawy prospołeczne i uczy „patrzeć sercem i czuć sercem” oraz dostrzegać to, „co niewidoczne dla oczu”, ale niezbędne do właściwego funkcjonowania w środowisku.
Do Szkolnego Koła Caritas należą uczniowie klas IV-VIII. Głównym celem działalności koła jest wspieranie osób potrzebujących pomocy. Działania koordynowane są przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. W ramach SKC współpracujemy z Fundacją Redemptoris Missio, a także ze Stowarzyszaniem Solidarność z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”.
Wolontariusze naszej szkoły każdego roku angażują się w następujące akcje: 4xWY, Uśmiech dla przedszkolaka, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Pola Nadziei, Opatrunek na Ratunek.
Opiekunami SKC są: p. Dorota Stelmach, p. Agnieszka Kurowska, p. Katarzyna Szabrańska i ks. Michał Znój.
W akcje organizowane przez SK Caritas angażuje się cała społeczność naszej szkoły. Serca nasze są gorące.
Opiekunami koła są: p. Dorota Stelmach, p. Agnieszka Kurowska, p. Katarzyna Wierzbicka, p. Teresa Zdunek i ks. Michał Znój.

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze

Celem działalności SKTK jest przede wszystkim rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. Ponadto uczestnicy poznają zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, podnoszą swoją sprawność fizyczną i aktywnie wypoczywają w kontakcie z przyrodą. Uczestnicy odnoszą wiele sukcesów w corocznych marszach na orientację i rajdach. Opiekunami SKKT w naszej szkole są: p. Tomasz Sobieszek, p. Adam Kurowski, p. Ewa Kozak, p. Mariusz Siwek i p. Krzysztof Badziak.

2012:

2016/2017:

Związek Harcerstwa Polskiego

Do 13 Drużyny Harcerskiej im. Karola Chodkiewicza należą uczniowie z klas IV – VIII. Celem naszego działania jest kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego, opartego na tworzeniu więzi międzyludzkich. Podczas zbiórek: propagujemy właściwe sposoby spędzania wolnego czasu, rozbudzamy wrażliwość na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych, pogłębiamy szacunek dla osób starszych, zdobywamy umiejętność udzielania pierwszej pomocy, kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie. Rozwijamy umiejętności współdziałania w grupie, planowania i organizowania pracy w drużynie i zastępie, poszanowanie tradycji lokalnych.
Wspieramy samorozwój harcerzy poprzez:
Opiekunkami drużyny są: p. Jolanta Karwowska – Nowak, p. Anna Kawecka – Sikorska i p. Beata Kublicka.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Do Szkolnego Koła LOP należą uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Celem naszego działania jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i występowanie z inicjatywami obejmowania ochroną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego. Dla osiągnięcia naszych celów organizujemy konkursy, olimpiady akcje, happeningi i wycieczki o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim. Propagujemy ideę ochrony przyrody poprzez wyświetlanie filmów przyrodniczych, urządzanie kącików ochrony przyrody, redagowanie gazetek ściennych, wygłaszanie referatów o tematyce ekologicznej oraz prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej.
Utrwalamy humanitarną postawę wobec zwierząt poprzez przygotowanie karmników, budek lęgowych dla ptaków, dokarmianie zwierząt zimą, a także opiekę nad hodowlami szkolnymi. Prowadzimy praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska w domu i w szkole. Segregujemy odpady w szkole i w domu, zbieramy surowce wtórne (baterie i korki plastikowe). Opiekujemy się roślinami w klasopracowniach. Prowadzimy inwentaryzacje gniazd bociana białego na terenie gminy Czemierniki. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowia.
Opiekunkami SK LOP są: p. Jolanta Karwowska – Nowak i p. Anna Witek-Kondrat.

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolne Koło PCK jest organizacją skupiającą uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Współpracujemy z Rejonowym Zarządem PCK w Radzyniu Podlaskim. Staramy się realizować podstawowe zadania statutowe PCK, czyli pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy. Bierzemy udział w akcjach pozaszkolnych, a także organizujemy własne. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy udzielania pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.
Opiekunami SK PCK są: p. Anna Kawecka-Sikorska, p. Edyta Kaznowska, p. Małgorzata Urbańczyk-Pluta, p. Lucyna Skubisz

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Celem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jest propagowanie szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, 
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny.
f) działalność wolontariacka.
Opiekunami drużyny w roku szkolnym 2022/2023 są: p. Justyna Misiejuk i p. Waldemar Cholewa